Showbiz

Lương Bằng Quang và Ngân 98 sau khi kết hôn sẽ "xin giống" người Tây?

https://video.molistar.com/2022_05/03/4l0bo5767nuoo4g8s4ksc8c4/luong-bang-quang-va-ngan-98-sau-khi-ket-hon-se-xin-giong-nguoi-tay1651563602.mp4