Showbiz

Huỳnh Thi - "Lộc báo" Lật mặt 6: Kể cả trong mơ, tôi cũng không nghĩ có cơ hội làm việc với Lý Hải