Showbiz

Hồ Thu Anh: Đóng xong Fanti hết sợ stalker, xác nhận miễn nhiễm với trào lưu flexing