Showbiz

Hình ảnh đầu tiên về nơi diễn ra lễ cưới của Brooklyn Beckham

https://video.molistar.com/2022_04/07/bvfi9kwdj34k8w0sow4wkw8w/hinh-anh-dau-tien-ve-noi-dien-ra-le-cuoi-cua-brooklyn-beckham1649298964.mp4