Showbiz

Bị thành viên nhóm Chillies tố "hát chùa" hit Quân A.P ứng xử thế nào mà netizen không chỉ trích

https://video.molistar.com/2022_05/15/70glvp4pq7swg4w4488s0k8s/bi-thanh-vien-nhom-chillies-to-hat-chua-hit-quan-ap-ung-xu-the-nao-ma-netizen-khong-chi-trich1652587746.mp4