Showbiz

Bi Rain mê mệt phở, gỏi cuốn và cà phê phin của Việt Nam

https://video.molistar.com/2022_04/27/c1d36n7uvc0g0c0s8ccgwo0k/mon-viet-nam-hap-dan-qua-nhin-ong-an-ma-phat-them-a1651025010.mp4