Showbiz

Bị đuổi về vì nói phét tại đám cưới Mạc Văn Khoa, danh hài Chiến Thắng đáp trả sao mà fan nể phục?

https://video.molistar.com/2022_05/25/bv7azjf3hzc4s4g4w0s4ww00/bi-duoi-ve-vi-noi-phet-tai-dam-cuoi-mac-van-khoa-danh-hai-chien-thang-dap-tra-sao-ma-fan-ne-phuc1653482600.mp4