Showbiz

Á hậu Quỳnh Châu lấp lửng cơ hội đến Miss Intercontinental 2023, tuyên bố "một lòng" với Miss Grand