Xã hội

Xuyên đêm chốt chặn, truy tìm phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự

https://video.molistar.com/2022_06/01/hv0bc6g7p9ko84k8og0w884o/khuyen-cao-nguoi-dan-trieu-quan-su-dang-lan-tron-trong-khu-dan-cu-1654057437.mp4