Xã hội

Tình trạng các tiệm internet Thanh Hóa đóng cửa khi nghe tin Triệu Quân Sự trốn trại mùa 3

https://video.molistar.com/2022_06/01/84psvtitt3swc8w0kgkkwc04/cac-tiem-net-thanh-hoa-kieu--1654070111.mp4