Xã hội

Lúc khổ cực có nhau, đến khi mua ô tô thì lại chở bồ đi chơi?

https://video.molistar.com/2022_05/06/sm1q9zadd340c0kg4o8sw04s/luc-kho-cuc-co-nhau-den-khi-mua-o-to-thi-lai-cho-bo-di-choi1651832661.mp4