Xã hội

Lễ hội té nước Songkran Thái Lan phiên bản: 'Hà Nội mùa này phố cũng như sông'

https://video.molistar.com/2022_05/30/izwavsr5r94wk40s48s404gc/mua-nay-con-ai-chay-dau-cho-het-nang-nua1653907569.mp4