Xã hội

Giới trẻ kéo nhau ngồi kín cả con đường livestream, quay tiktok

https://video.molistar.com/2022_04/13/fi642ifbbe0oocwgs40k8c08/gioi-tre-keo-nhau-ngoi-kin-ca-con-duong-livestream-quay-tiktok1649840766.mp4