Xã hội

Bé trai tự kỷ đi mua nước rồi mất tích, bà nội khóc suốt 20 ngày nay

https://video.molistar.com/2022_05/10/rxoipsa1cqo4s04g0wc4oc0o/mong-som-tim-duoc-be-chu-de-ba-mong-thuong-hai-ba-chau1652149530.mp4