Xã hội

Ấn Độ đã từng giải cứu thành công em bé khỏi giếng khoan sâu 18m sau 47 giờ